Kamratvallen

Vasa IFK har  tidigare byggt två stycken fotbollsplaner för sin verksamhet. Planerna har haft benämningen Kamratvallen 1 och Kamratvallen 2. Båda dess planer blev man tvungen att överge på grund av dels byggandet av motorvägen och dels byggandet av Karlsplanen. Den första Kamratvallen byggdes tack vare en enorm talkoinsats och den var klar för användning i juni 1949.  Den fanns på ett låglänt men öppen ängsmark mellan Sandviks villan och Bragegården. På en fråga en gång hur det var möjligt för VIFK att finansiera projektet gav ordföranden Lasse Hartman följande korthuggna svar: ”Det finns goda människor”.

Kamratvallens öde beseglades år 1962 när det stod klart att stadens södra infart kommer att gå tvärs över Kamratvallen. Men VIFK gav sig inte utan påbörjade år 1963 byggandet av Kamratvallen 2. Den stod färdig i augusti 1965 och blev ett kärt hem för tusentals juniorer under årens lopp. Beklagligtvis måste VIFK återigen avstå från sin träningsplan innan arrendetiden för Kamratvallen 2 hunnit gå ut. Denna gång var det Vasa stad som bröt kontraktet för att man ”behövde” området för en ny idrottsanläggning, Karlsplanen.

I samband med att Vasa IFK blev tvunget att avyttra Kamratvallen 2 för att bereda plats för Karlsplan startade även sökandet efter ett nytt område för ”Kamratvallen 3”. En mängd placeringsförslag har framförts under årens lopp men inte fått stadens eller föreningens välsignelse.

I samband med att det uppgjordes en ny delgeneralplan för Sandvikens idrottsområde 2013-2014. Vasa IFK var mycket aktivt med i processen genom att söka fram ett område som skulle lämpa sig för Kamratvallen 3, i samband med detta så erbjöd Vasa stad föreningen ett område som godkändes och därmed reserverades för byggandet av en träningsplan/hall för Vasa IFK.

Vasa stads fullmäktige har även bl.a på 80-talet uttryckt en enhällig vilja att Vasa IFK skall ges ett ersättande område i stället för för Kamratvallen 2 och dessa löften uppfylls i och med det nya området för Kamratvallen 3. Markarbeten bereds så att den motsvarar Kamratvallen 2 på Allaktivitetsområdet i Sandviken.

På detta område vill nu VIFK färdigställa Kamratvallen 3 innefattande en konstgräsplan, klubbstuga med sociala utrymmen, läktare och i ett senare skede eventuellt en hall som skulle täcka träningsplanen.

Kamratvallens läge och ägoförhållande

Området som anvisats för Kamratvallen är ett ca 1 ha stort område som ligger invid Allaktivitets-området i Sandviken i närheten till skolor, idrottsplanerna Karlsplan och Elisa stadion. Området ägs av Vasa stad och utarrenderas till VIFK/Kamratvallen r.f. för en tid om 25 år.

Området är lämpligt som byggnadsområde på grund av sitt läge i centrum, sin närhet till fjärrvärme-nätet och det faktum att grunden är lättarbetad.

 

Kamratvallens byggherre

VIFK grundar för ändamålet en specialförening (Kamratvallen rf) som blir arrendator till markområdet och fungerar som byggherre och som i framtiden kommer att koordinera verksamheten på området.

 

Nyttjandet av Kamratvallen

Området byggs främst för att betjäna juniorverksamheten för flickor och pojkar i Vasa  men tanken är även att konstgräsplanen skall kunna erbjuda alla nejdens lag spel- och träningsmöjligheter under årets alla årstider.

En viktig funktion för Kamratvallen är också att man till Allaktivitetsområdet äntligen erhåller en arena som kan fungera som finalarena under cuper och turneringar. En dylik arena har saknats och är eftertraktad av bl.a. Wasa Footballcup!

 

Kamratvallens funktioner

Området byggs för att trygga tillgången till träningsmöjligheter på fullstor yta året runt. I planeringen beaktas de krav som bl.a Finlands Bollförbund har på konstgräsplaner.

På området skall finnas en fullstor konstgräsplan (105m x 68m), uppvärmningsområde och läktare med förrådsutrymmen i skede 1 och sociala utrymmen och klubblokal i skede 2.

Konstgräsplanen har belysning i enlighet med FBF:s krav. Området har bevakning. Nödvändigt antal parkeringsplatser finns på området.

Bilagor

Situationsplan, skärningar